danh-muc-hoa-chat-cam

Danh mục hoá chất cấm

Admin 14/02/2020

DANH MỤC HOÁ CHẤT CẤM

(Ban hành kèm theo Nghị định số  ..../2008/NĐ-CP ngày   tháng    năm 2008 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Hoá chất)

 

STT

Tên hoá chất

Số  CAS

Mã số HS

A

Các Hoá chất độc

 

 

1

Các hợp chất O‑Alkyl (<C10, gồm cả cycloalkyl ) alkyl                                                           

 

2931.00

(Me, Et, n‑Pr  hoặc i‑Pr)-phosphonofluoridate,

 

 

Ví dụ: 

 

 

Sarin:  O‑Isopropylmethylphosphonofluoridate                      

107-44-8

2931.00

Soman:  O‑Pinacolyl methylphosphonofluoridate

96-64-0

2931.00

2

Các hợp chất O‑Alkyl (<C10, gồm cả cycloalkyl) N,N‑dialkyl                                                 

 

2931.00

 

(Me, Et, n‑Pr hoặc i‑Pr) - phosphoramidocyanidate       

 

 

Ví dụ:

 

 

Tabun: O‑Ethyl N,N‑dimethyl phosphoramidocyanidate         

77-81-6

2931.00           

3

Các hợp chất O‑Alkyl (H or <C10, gồm cả cycloalkyl) S‑2‑dialkyl                                          

 

2930.90

 

(Me, Et, n‑Pr hoặc i‑Pr)‑aminoethyl alkyl

 

 

(Me, Et, n‑Pr hoặc i‑Pr) phosphonothiolate và các muối alkyl hoá hoặc proton hoá tương ứng.

 

 

Ví dụ:

 

 

VX: O‑Ethyl S‑2‑diisopropylaminoethyl methyl      phosphonothiolate 

50782-69-9

2930.90

 

4

Các chất khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh (Sulfur  mustards):

 

 

2‑Chloroethylchloromethylsulfide                                                

2625-76-5

2930.90

Khí gây bỏng: Bis(2‑chloroethyl)sulfide                          

505-60-2

2930.90

Bis(2‑chloroethylthio) methane                                                    

63869-13-6

2930.90

Sesquimustard:1,2‑Bis(2‑chloroethylthio)ethane                        

3563-36-8

2930.90

1,3‑Bis(2‑chloroethylthio)‑n‑propane                                           

63905-10-2

2930.90

1,4‑Bis(2‑chloroethylthio)‑n‑butane                                          

142868-93-7

2930.90

1,5‑Bis(2‑chloroethylthio)‑n‑pentane                                         

142868-94-8

2930.90

Bis(2‑chloroethylthiomethyl)ether

63918-90-1

2930.90

Khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh và Oxy: Bis(2‑chloroethylthioethyl) ether                                              

63918-89-8

2930.90

5

Các hợp chất Lewisite (chứa Arsen): Lewisite 1:  2‑Chlorovinyldichloroarsine                                     

541‑25‑3

2931.00

Lewisite 2: Bis(2‑chlorovinyl)chloroarsine

40334‑69‑8

2931.00

Lewisite 3: Tris(2‑chlorovinyl)arsine

40334‑70‑1

2931.00

6

Hơi cay Nitơ (Nitrogen mustards): HN1:  Bis(2‑chloroethyl)ethylamine

538‑07‑8

2921.19

HN2:  Bis(2‑chloroethyl)methylamine

51‑75‑2

2921.19

HN3: Tris(2‑chloroethyl)amine

555-77-1

2921.19

7

Saxitoxin

35523‑89‑8

3002.90

8

Ricin

9009-86-3

3002.90

B

Các Tiền chất

 

 

9

Các hợp chất Alkyl (Me, Et, n‑Pr or i‑Pr) phosphonyldifluoride

 

 

Ví dụ.DF: Methylphosphonyldifluoride

676-99-3

2931.00 

10

Các hợp chất O‑Alkyl (H or <C10, gồm cả cycloalkyl) O‑2‑dialkyl

 

2931.00

(Me, Et, n‑Pr hoặc i‑Pr)‑aminoethyl alkyl

 

 

(Me, Et, n‑Pr hoặc i‑Pr) phosphonite và các muối alkyl hoá hoặc proton hoá tương ứng

 

 

Ví dụ:

 

 

QL: O‑Ethyl O‑2‑diisopropylaminoethyl methylphosphonite

57856-11-8

2931.00               

11

Chlorosarin:  O‑Isopropyl methylphosphonochloridate                            

1445-76-7

2931.00

12

Chlorosoman: O‑Pinacolyl methylphosphonochloridate

7040-57-5

2931.00