danh-muc-hoa-chat-san-xuat-kinh-doanh-co-dieu-kien

Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Admin 14/02/2020

DANH MỤC HOÁ CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

(Ban hành kèm theo Nghị định số  ..../2008/NĐ-CP ngày   tháng    năm 2008 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Hoá chất)

 

STT

Tên hoá chất

Số  CAS

Bộ quản lý chuyên ngành

1

2

3

4

1

Xăng dầu và các chế phẩm dầu khí

 

Bộ Công Thương

2

Khí hoá lỏng

 

 

3

Hoá chất công nghiệp nguy hiểm

 

 

4

Hoá chất, sản phẩm hoá chất sử dụng trong ngành y tế

 

 

5

Hoá chất, sản phẩm hoá chất sử dụng trong ngành thực phẩm

 

 

6

Hoá chất, sản phẩm hoá chất sử dụng trong thú ý

 

 

7

Hoá chất, sản phẩm hoá chất bảo vệ thực vật